Corporelle

Privacystatement

Schoonheids- en pedicuresalon Corporelle (hierna te noemen: Corporelle) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Corporelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw gegevens zorgvuldig behandelen;
 • Uw gegevens niet verkopen aan derden;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Adequaat omgaan met uw verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien wij daarvoor een reden hebben die in de wet wordt genoemd. De reden voor Corporelle is de uitvoering van de behandelingsovereenkomst die wij met u hebben gesloten. Daarvan is sprake zodra u gebruik maakt van onze diensten.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Corporelle gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen met de volgende doelen:

 • Om u goed te kunnen adviseren met betrekking tot de mogelijke behandelingen;
 • De behandeling af te kunnen stemmen op uw persoonlijke situatie;
 • De behandeling zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren;
 • Het afwikkelen van betalingsverkeer;
 • Het beheren van de relatie met u;
 • Voor strategische en marketing doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Corporelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corporelle onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Corporelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Corporelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corporelle onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Corporelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna maximaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Corporelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corporelle onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Corporelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerden worden door Corporelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Corporelle onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Corporelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerden.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kunnen onder andere de volgende partijen zijn:

 • (Huis)arts/praktijkondersteuner;
 • Podotherapeut;
 • Internist;
 • Zorgverzekering.

Corporelle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Binnen de EU

Wij verwerken uw gegevens niet buiten de Europese Unie. Binnen de Europese unie geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde Privacywetgeving.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Corporelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Corporelle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en worden goed opgeleid, zodat zij weten hoe zij uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk kunnen verwerken.

Corporelle neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@corporelle.com.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij uw rechten.

 • Recht op inzage: u mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens.
 • Recht op correctie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag u ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet.
 • Recht van verwijdering: indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van uw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt heeft u het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op uw verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een door u genoemde organisatie.
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Indien u gebruik wil maken van één van uw rechten kunt u daarover contact opnemen via info@corporelle.com. De overige contactgegevens vindt u hieronder.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

Wij zijn permanent op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website van Corporelle maakt daarbij gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan Corporelle ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. U kunt uw browser (via uw browserinstellingen) ook zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Corporelle gaat zorgvuldig om met de door haar verkregen gegevens en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Corporelle is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke. Wij gebruiken naast de reguliere functionele cookies Google Analytics om webstatistieken te meten. Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat deze door ons zijn geanonimiseerd.

Piwik en reCAPTCHA

Wij gebruiken Piwik om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Via de consent manager van Piwik vragen wij op voorhand consent voor het toepassen van webanalyse via Piwik. Binnen onze account bij Piwik staan alle instellingen strikt afgesteld over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Piwik de IP-adressen anonimiseren.

reCAPTCHA maakt gebruik van marketingcookies. Deze controleren of u een persoon en geen robot bent. Het voorkomt ook misbruik door bots.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Schoonheids- en pedicuresalon Corporelle
Swarttouwhaven 2
2993 HP Barendrecht
0180-629226
info@corporelle.com

Wijzigingen

Corporelle en de houder van deze website behouden zich het recht voor om dit privacystatement te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd in augustus 2022.